Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 915876 View view 54.227.31.145 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โปรแกรมระบบ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 14/12/2018  09:49 น. ( 6)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ โดยวิธีคัดเลือก

 04/12/2018  16:18 น. ( 17)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 02/11/2018  15:46 น. ( 53)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 01/11/2018  09:53 น. ( 60)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 01/11/2018  09:51 น. ( 51)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561

 18/10/2018  16:03 น. ( 63)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศจ้างเหมาฝังกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 17/10/2018  16:28 น. ( 72)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 10/10/2018  15:00 น. ( 86)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศเเต่งตั้งคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร

 10/10/2018  09:14 น. ( 67)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศจ้างเหมาทำการขุดหลุมและฝังกลบขยะ

 09/10/2018  16:57 น. ( 67)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

 24/09/2018  12:14 น. ( 76)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

 17/09/2018  13:54 น. ( 76)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซ4 ดอนศรีชุม สถานที่ก่อสร้าง ซ4 ดอนศรีชุม หมู่8 ต.ดอนศรีช

 10/09/2018  17:05 น. ( 79)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศเทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนน สายพญาอินทร์ หมู่ 1 ช

 10/09/2018  15:57 น. ( 86)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบุญเกิด ซ.8 หมู่ 4 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 28/08/2018  16:32 น. ( 84)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 28/08/2018  15:35 น. ( 169)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศผลการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

 22/08/2018  11:02 น. ( 228)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประ

 22/08/2018  10:07 น. ( 198)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งต

 14/08/2018  15:47 น. ( 214)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561

 01/08/2018  16:26 น. ( 295)
เทศบาลเมืองอกคำใต้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองดอกค

 26/07/2018  14:18 น. ( 253)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 12/07/2018  17:06 น. ( 123)
เทศบาลเมืองอกคำใต้
ประกาศ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนศูนย์พัฒนาอาชีพ ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 11/07/2018  16:51 น. ( 117)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รับสมัครสอบการเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุุบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

 20/06/2018  15:56 น. ( 375)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
โครงการเสริมผิวถนน คสล.ซ4 ดอนศรีชุม หมู่8 ต.สว่างอารมณ์

 06/06/2018  17:00 น. ( 158)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสว่างอารมณ์-แม่อิง เสริมผิวถนน คสล. หมู่4 ตสว่างอารมณ์

 06/06/2018  16:26 น. ( 154)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
กำหนดราคากลางงานโครงการเสริมผิวถนน คสล.สว่างอารมณ์-แม่อิง

 06/06/2018  11:55 น. ( 136)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบปร

 30/05/2018  15:13 น. ( 469)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประม

 25/05/2018  09:29 น. ( 507)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561

 23/05/2018  15:11 น. ( 167)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

 07/05/2018  10:04 น. ( 513)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิ

 30/04/2018  15:35 น. ( 187)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

 30/04/2018  11:29 น. ( 175)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่1 รอบเดือนเมษายน

 27/04/2018  09:45 น. ( 190)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จ้างเหมาโครงการถนน คสล.ซอย4/2 ข้างบ้านนางจันทร์หอม นามวงค์

 04/04/2018  14:47 น. ( 192)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศราคาซื้อ..รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 26/03/2018  16:38 น. ( 212)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน ตำเเหน่ง นักจัด

 15/03/2018  15:52 น. ( 226)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน ตำเเหน่ง นักป้อ

 15/03/2018  15:48 น. ( 224)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(e-bidding)

 15/03/2018  15:35 น. ( 209)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
กำหนดราคากลางงานโครงการเสริมผิวถนน คสล.บุญเจริญ ซอย1 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 07/03/2018  16:41 น. ( 225)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บพัสดุและโรงจอดรถเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 07/03/2018  16:36 น. ( 215)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

 23/02/2018  14:14 น. ( 240)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

 19/02/2018  15:37 น. ( 279)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 19/02/2018  15:18 น. ( 236)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 12/02/2018  15:16 น. ( 234)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 06/02/2018  14:14 น. ( 248)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จ้างเหมาปรับปรุงศาลาฌาปนสถานดอกคำใต้ ศาลา3

 01/02/2018  15:53 น. ( 253)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ให้ใช้แผนกาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 01/02/2018  14:28 น. ( 262)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

 19/01/2018  15:15 น. ( 271)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

 19/01/2018  15:13 น. ( 272)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

 26/12/2017  08:51 น. ( 281)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง

 25/12/2017  15:51 น. ( 298)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง เครื่องปั้มน้ำ

 25/12/2017  14:59 น. ( 262)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมและอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เทศบาลเมืองดอกคำใต้

 22/12/2017  14:47 น. ( 290)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแผ่นดินล้านนา เทศบาลเมืองดอกคำใต้

 22/12/2017  14:38 น. ( 275)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร)

 30/11/2017  15:48 น. ( 297)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมและฝั่งกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 13/11/2017  16:19 น. ( 324)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์

 19/10/2017  14:31 น. ( 333)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 19/10/2017  10:01 น. ( 338)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 19/10/2017  08:57 น. ( 361)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้

 28/08/2017  16:21 น. ( 390)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
การประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล (โรงจำนำ)

 21/08/2017  15:08 น. ( 393)
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุง ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านสันช้างหิน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.

 21/08/2017  08:37 น. ( 390)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เลขที่ 1 หมู่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  054-491490
ติดต่อผู้ดูแล 4560501@dia.go.th/login
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo