เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง

  ปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรี

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง

  ปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ชุมภู

  รองปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางอรทัย สายทน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรี เจริญ นามวงค์

  ผู้อำนวยการกองวิชาการเเละแผนงาน

 • thumbnail

  นางศรัญญา ศรีวิราช

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางละไม รุมาคม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ กิตติวัชรพงศ์

  หัวหน้าฝ่ายการโยธารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางปวีณา วงค์มูล

  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางชฎาพร เสาร์เจริญ

  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

^