เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง

  ปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรี

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายณรงค์ชัย โอต๊ะแปง

  ปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ชุมภู

  รองปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นางอรทัย สายทน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรี เจริญ นามวงค์

  ผู้อำนวยการกองวิชาการเเละแผนงาน

 • thumbnail

  นางศรัญญา ศรีวิราช

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางละไม รุมาคม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายเสกสรรค์ กิตติวัชรพงศ์

  หัวหน้าฝ่ายการโยธารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางปวีณา วงค์มูล

  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางชฎาพร เสาร์เจริญ

  รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธานชุมชน

 • thumbnail

  ประธานชุมชนเทศบาลเมืองดอกคำใต้

 • thumbnail

  นายธวัชชัย มูลเมือง

  ประธานชุมชนบ้านสายลมโชย ต.บุญเกิด

 • thumbnail

  นางนงคราญ กันยานะ

  ประธานชุมชน บ้านร่มโพธิ์งาม

 • thumbnail

  นายวีระศักดิ์ เเนวณรงค์

  ประธานชุมชนบ้านสันช้างหิน

 • thumbnail

  นายณรงค์ฤทธิ์ คำมา

  ประธานชุมชนบ้านบุญเกิด

 • thumbnail

  นางนงนุช ใจญาณ

  ประธานชุมชนบ้านบุญเรือง

 • thumbnail

  นางกัญญภา วงค์อิ่นคำ

  ประธานชุมชนบ้านหัวฝาย

 • thumbnail

  นายศรี สารพัตร

  ประธานชุมชนบ้านทุ่งหลวง

 • thumbnail

  นายชาติ แก้ววรรณรัตน์

  ประธานชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา

 • thumbnail

  นายมิตร วงค์ประสิทธิ์

  ประธานชุมชนบ้านใหม่พัฒนา

 • thumbnail

  นางวิลัยพร วงค์วรรณ

  ประธานชุมชนบ้านดอนเหล็กเหนือ

 • thumbnail

  นายสมพร พรหมโลก

  ประธานชุมชนบ้านดอนเหล็กใต้

 • thumbnail

  นางนงคราญ สุภาพ

  ประธานชุมชนบ้านนาหลิม

 • thumbnail

  นายมนู นันทะชาติ

  ประธานชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ

 • thumbnail

  นางสาระภี รวมสุข

  ประธานชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้

 • thumbnail

  นางราณี โรจนวุฒิธรรม

  ประธานชุมชนบ้านบุญเจริญ

 • thumbnail

  นางเเสงดาว บุญยัง

  ประธานชุมชนบ้านเหมืองล้อม

 • thumbnail

  นางพรพิมล จำรัส

  ประธานชุมชนบ้านสันกลาง

 • thumbnail

  นายวิเชียร ไชยมงคล

  ประธานชุมชนบ้านเจริญราษฎร์

 • thumbnail

  นายโยธิน ฟองวารินทร์

  ประธานชุมชนบ้านร่องจว้า

 • thumbnail

  นางจินดา จำรัส

  ประธานชุมชนบ้านศรีชุมใต้

 • thumbnail

  นางสาวอรุณี ธรรมสอน

  ประธานชุมชนบ้านศรีชุม

 • thumbnail

  นางลัดดาวัน ทองดี

  ประธานชุมชนบ้านสานไซงาม

 • thumbnail

  นายจันทร์ ฟักเขียว

  ประธานชุมชนบ้านสว่างอารมณ์

 • thumbnail

  นายคำ ศรีชัย

  ประธานชุมชนบ้านบุญโยชน์

 • thumbnail

  นายอินฐาน บำรุงผล

  ประธานชุมชนบ้านสว่างไซงาม

 • thumbnail

  นางบัวผิน กองมงคล

  ประธานชุมชนบ้านดอนศรีชุม

^