เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มเเข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน
^